Postani
supervidnik

Nagradna igra

Sodelujte v nagradni igri Postani supervidnik in pridobite brezplačen pregled oči

1. Poišči igro

Igra Postani supervidnik je objavljena v zadnji številki časopisa Morel pogleda, ki ga dobite v Optikah Morela ali jo prenesete tukaj.

2. Fotografiraj

Naredite fotografijo ali video posnetek, kako s prijatelji ali družino igrate družabno igro Postani supervidnik.

3. Objavi na Instagramu

Fotografijo objavite na svojem Instagram profilu. V objavi navedite #postanisupervidnik in @morela_okulisti ali @morela_optika.

NAGRADA

Pregled oči

SPLOŠNI POGOJI SODELOVANJA IN PRAVILA NAGRADNE IGRE »POSTANI SUPERVIDNIK«

1. Organizator nagradne igre
Organizator nagradne igre »Postani supervidnik« (v nadaljevanju: igra) je družba Morela okulisti d.o.o., Tehnološki park 21, 1000 Ljubljana - Brdo (v nadaljevanju: organizator).

2. Posredovanje podatkov
Ta nagradna igra ni na nikakršen način povezana s podjetjema Facebook Ireland, Ltd ali Instagram, LLC. Vsi podatki in informacije, ki jih zahtevamo za udeležbo v nagradni igri, bodo posredovani organizatorju, nikakor pa ne navedenima podjetjema. Za vsa vprašanja v zvezi z nagradno igro se obrnite na naslov nagradna.igra@morela.si.

3. Trajanje nagradne igre
Nagradna igra bo potekala od vključno 5. 11. 2021 do 30. 11. 2021.

4. Privolitev in posredovanje osebnih podatkov
Sodelujoči s sodelovanjem v nagradni igri soglaša s splošnimi pogoji in dovoljuje, da organizator kot upravljalec osebnih podatkov vse posredovane podatke o uporabniku (npr. ime in priimek) obdeluje v skladu s Politiko zasebnosti družbe Morela okulisti d.o.o. in Splošno uredbo o varstvu podatkov (EU) 2016/679.

5. Sodelujoči
V igri lahko sodelujejo osebe, starejše od 15 let, s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, ki izpolnjujejo v teh pogojih navedene pogoje sodelovanja (v nadaljevanju: sodelujoči). V igri ne smejo sodelovati zaposleni družbe Morela okulisti d. o. o. ali zaposleni v partnerskih družbah. Navedeni bodo iz igre izključeni s strani organizatorja. Sodelujoči lahko v času trajanja nagradne igre zahteva preklic sodelovanja v igri. Preklic sodelujoči izvede tako, da pošlje odjavni mail s pripisom »Nagradna igra Postani supervidnik« na nagradna.igra@morela.si.

6. Potek sodelovanja
Posamezen sodelujoči v nagradni igri sodeluje na način, da v času njenega trajanja:
- posname fotografijo ali posnetek, kako s prijatelji ali družino igra igro »Postani supervidnik«
- fotografijo ali posnetek javno objavi na svojem Instagram profilu
- v objavi označi enega od organizatorjevih profilov @morela_okulisti ali @morela_optika in dodajte tag #postanisupervidnik
Igra »Postani supervidnik« je objavljena v zadnji številki časopisa Morel pogleda. Svoj brezplačni izvod lahko sodelujoči v nagradni igri dobi na naslednjih lokacijah:
- Očesni center Morela, Tehnološki park 21, Stavba D, 3. nadstropje, 1000 Ljubljana - Brdo
- Optika Morela Citypark Ljubljana, Moskovska ulica 4, 1000 Ljubljana
- Optika Morela Europark Maribor, Pobreška cesta 18, 2000 Maribor
- ali ga prenese s spletnega naslova: https://www.morela.si/morela/pogled
Vsak uporabnik lahko v nagradni igri sodeluje enkrat.
Organizator si pridržuje pravico, da po lastni presoji ne dovoli sodelovanja v nagradni igri posnetkom in komentarjem, ki niso v skladu s pravili te nagradne igre. V nagradno igro ne bodo vključeni posnetki, ki bi bili neetični, nemoralni ali bi nakazovali na kršenje predpisov. Poleg tega udeleženci nagradne igre ne smejo sodelovati s posnetki in komentarji s kakršnokoli žaljivo, ekstremistično ali škodljivo tematiko. Organizator nagradne igre po lastni presoji tovrstnim posnetkom ne omogoči sodelovanja v nagradni igri.
Sodelujoči z objavo posnetka jamči, da je fotografija ali posnetek njegovo avtorsko delo. Sodelujoči jamči organizatorju, da z objavo fotografije oz. posnetka in komentarja niso kršene avtorske ali osebnostne pravice tretjih oseb. V primeru, da je sodelujoči na posnetku oz. fotografiji posnel druge osebe, se s sodelovanjem v tej nagradni igri zavezuje, da je predhodno pridobil soglasja fotografiranih oz. posnetih oseb za posredovanje in uporabo fotografije oz. posnetka za namen nagradne igre. S sodelovanjem v tej nagradni igri udeleženec jamči, da je pridobil soglasje osebe, ki je na fotografiji oz. posnetku (v primeru mladoletne osebe pa njenega zakonitega zastopnika ali skrbnika), ali posestnika zasebnih prostorov, če je s fotografijo oz. posnetkom poseženo v zasebnost teh oseb. Udeleženec soglaša, da za morebitne kršitve avtorskih ali osebnostnih pravic tretjih oseb odškodninsko in kazensko odgovarja avtor sam.
Med vsemi prispelimi posnetki in fotografijami bo organizator izžrebal nagrajenca z uporabo platforme https://www.random.org.
Sodelujoči soglaša z deljenjem njegove objave na organizatorjevih profilih na družbenih omrežjih, na organizatorjevi spletni strani (morela.si) in v časopisu Morela pogled. Sodelujoči prav tako soglaša, da se ob prevzemu nagrade naredi fotografija oz. posnetek, ki ga lahko organizator objavi na svojih profilih na družbenih omrežjih, na spletni strani (morela.si) in v časopisu Morela pogled.

7. Nagrade
V nagradni igri bo podeljena 1 (ena) nagrada: pregled oči.
Nagrajenec bo lahko izbral enega od naslednjih pregledov:
- predoperativni pregled ali
- pregled za očala ali
- pregled za kontaktne leče.
Nagrajenec nima pravice zahtevati drugačne nagrade ali nagrade v večjih količinah od tiste, ki je navedena v teh pravilih. Denarno izplačilo nagrade ni mogoče, nagrada ni prenosljiva na tretjo osebo, prav tako ni možna zamenjava nagrade.
Organizator bo izvedel žreb do 6. 12. 2021 in bo nagrajenca prek zasebnega sporočila na Instagramu obvestil o nagradi.

8. Prevzem nagrade
Nagrajenec prevzame nagrado na način, da:
- se najkasneje do 17.12.2021 prijavi na izbrani pregled in
- da dogovorjeni datum in uro obišče izbrano lokacijo, kjer se bo opravil pregled.
Lokacije, kjer lahko nagrajenec opravi pregled:
- Očesni center Morela, Tehnološki park 21, Stavba D, 3. nadstropje, 1000 Ljubljana – Brdo ali
- Optika Morela Citypark Ljubljana, Moskovska ulica 4, 1000 Ljubljana ali
- Optika Morela Europark Maribor, Pobreška cesta 18, 2000 Maribor.
V kolikor nagrajenec na dogovorjeni termi ne pride na pregled, nagrada zapade.

9. Obdavčitev nagrad
Nagrada v tej nagradni igri je predmet obdavčitve. Dohodnino plača organizator.

10. Upravičenost do nagrade
Organizator si pridržuje pravico, da ne podeli nagrade, če se ugotovi, da nagrajenec ne izpolnjuje pogojev, določenih v teh pravilih ali da je sodeloval v nagradni igri v nasprotju s pravili in pogoji nagradne igre oz. da je bil izbran v nasprotju s temi pravili.

11. Škoda in višja sila
Sodelujoči sodeluje v nagradni igri na lastno odgovornost. Organizator ne prevzema nobene odgovornosti za kakršnekoli nezaželene posledice, ki bi jih sodelujoči in/ali kdorkoli tretji utrpel kot posledico sodelovanja v nagradni igri ali koriščenja oz. uporabe nagrade.
Organizator ne odgovarja za morebitno škodo, ki bi jo utrpel sodelujoči zaradi logističnih ovir, tehničnih težav ali drugih napak.
Sodelujoči v igri se odpoveduje kakršnimkoli zahtevkom do organizatorja, povezanih s sodelovanjem v igri in koriščenjem nagrade (npr. stroškov prevzema nagrade).
Organizator si v izrednem primeru predčasne prekinitve igre iz razlogov, ki niso na njegovi strani, pridržuje pravico, da nagrado podeli med sodelujočimi, ki so v igri sodelovali do trenutka prekinitve le-te. V primeru okoliščin, na katere organizator ne more vplivati (višja sila), lahko organizator aktivnost tudi odpove. O tem mora obvestiti udeležence in tem tudi ne odgovarja za morebitno nastalo škodo.

12. Dokončnost rezultatov nagradne igre
Rezultati nagradne igre so dokončni, pritožba ni mogoča. V kolikor se ugotovi, da nagrajenec ni izpolnjeval pogojev za sodelovanje v igri in/ali da je kršil te pogoje, nagrajenec izgubi pravico do nagrade. V razmerju do takega nagrajenca organizator postane prost vseh obveznosti, v organizatorjevi lastni presoji pa je, da se odloči ali bo nagrado podelil komu drugemu ali ne.

13. Internetna povezava
Internetno povezavo sodelujočemu zaračuna internetni ponudnik po svojem veljavnem ceniku.

14. Delovanje povezav, omrežij in spletnih strani
Organizator igre ne prevzema nobene odgovornosti za delovanje spletnih strani in družbenih omrežij. Organizator tudi ne prevzema nobene odgovornosti za kakršne koli nezaželene posledice, ki bi jih sodelujoči in/ali kdorkoli tretji utrpel v posledici sodelovanja v tej igri ter ne prevzema odgovornosti za nedelovanje ali nepopolno delovanje elektronske pošte in internetne povezave sodelujočega. Kot tudi ne odgovornosti za nedelovanje storitve, ki je posledica izpada omrežja pogodbenih partnerjev, izpada električne energije ali drugih tehničnih motenj, ki bi lahko začasno motile uporabo storitve.

15. Izločitev iz nagradne igre
Organizator ima pravico, da posameznega sodelujočega izloči iz igre, če za to obstajajo utemeljeni razlogi (npr. kršitev navedenih pogojev, povzročitev nezaželenih posledic tretjim osebam, ipd.).

16. Pritožbe in reklamacije
Vse pritožbe in reklamacije rešuje organizator igre. V primeru utemeljenih pritožb se organizator zavezuje, da jih bo odpravil v čim krajšem času in o tem obvestil sodelujočega. Morebitne spore iz naslova izvedbe igre rešuje stvarno pristojno sodišče v Ljubljani.
Odločitve organizatorja skladno s pravili o izvajanju nagradne igre so dokončne in zavezujoče za vse udeležence.

17. Objava pravil
Pogoji igre so objavljeni na spletni strani organizatorja www.shopmorela.si.

18. Dopolnitve in spremembe teh pravil
Organizator si pridržuje pravico do dopolnitve in sprememb teh pogojev, če to zahtevajo razlogi tehnične, komercialne narave ali vzroki, ki so na strani javnosti. Spremenjeni pogoji bodo objavljeni na spletni strani www.morela.si, za dodatne informacije pa lahko zainteresirana oseba tudi piše na naslov nagradna.igra@morela.si, s pripisom Dodatne informacije o nagradni igri »Postani supervidnik«.

19. Veljavnost pravil
Ta pravila veljajo od dneva sprejetja dalje, to je od dne 22. 10. 2021, in so v času nagradne igre na vpogled udeležencem na spletni strani www.shopmorela.si.

V Ljubljani, dne 4. 11. 2021
Morela okulisti d.o.o.