Pogoji za sodelovanje

1. Organizator nagradne igre

Organizator nagradne igre »Izrazite ljubezenski videz« (v nadaljevanju: igra) je družba O2 MED d.o.o., Tehnološki park 21, 1000 Ljubljana - Brdo (v nadaljevanju: organizator).

2. Trajanje nagradne igre

Nagradna igra bo potekala od izida časopisa Morela pogled, 10. 6. 2024 do vključno 16. 6. 2023.

3. Privolitev in posredovanje osebnih podatkov

Sodelujoči s sodelovanjem v nagradni igri soglaša s splošnimi pogoji in dovoljuje, da organizator kot upravljalec osebnih podatkov vse posredovane podatke o uporabniku (npr. ime in priimek) obdeluje v skladu s Politiko zasebnosti družbe O2 MED d.o.o. in Splošno uredbo o varstvu podatkov (EU) 2016/679.

4. Sodelujoči

V igri lahko sodelujejo osebe, starejše od 18 let, s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, ki izpolnjujejo v teh pogojih navedene pogoje sodelovanja (v nadaljevanju: sodelujoči). V igri ne smejo sodelovati zaposleni družbe O2 MED d. o. o. ali zaposleni v partnerskih družbah. Navedeni bodo iz igre izključeni s strani organizatorja.

5. Potek sodelovanja

Posamezen sodelujoči v nagradni igri sodeluje na način, da v času njenega trajanja:

  1. Pripravi fotografijo v eni izmed poslovalnic organizatorja. Fotografijo lahko izvede tudi s pomočji aplikacije Poglej se na svoji napravi. 
  2. Obvezno sledi Instagram profilu organizatorja, ki je morela_optika.
  3. Preko zasebnega sporočila posreduje pripravljeno fotografijo na instagram profil organizatorja morela_optika
  4. Opcijsko objavi fotografijo na svojem profilu in v zasebnem sporočilu posreduje zajet zaslon iz katerega je razvidna objava. 

Fotografijo lahko udeleženec naredi na naslednjih lokacijah: 

  • Očesni center Morela, Tehnološki park 21, Stavba D, 3. nadstropje, 1000 Ljubljana - Brdo
  • Optika Morela Citypark Ljubljana, Moskovska ulica 4, 1000 Ljubljana
  • Optika Morela Supernova Rudnik Ljubljana, Jurčkova cesta 223, 1000 Ljubljana
  • Optika Morela Europark Maribor, Pobreška cesta 18, 2000 Maribor
  • Optika Morela, Obala 14B, 6320 Portorož

Zmagovalca igre bo izbrala za to vzpostavljena komisija, ki jo bo organizator objavil ob zaključku nagradne igre.

Sodelujoči soglaša, da se ob prevzemu nagrade naredi fotografije in posnetki, ki jih lahko organizator objavi na svojih profilih na družbenih omrežjih, na spletni strani (shopmorela.si) in v časopisu Morela pogled.

6. Nagrade

V nagradni igri bo podeljena 1 (ena) nagrada: sončna očala ali dioptrijski okvirji s katerimi je udeleženec naredil fotografijo, ki jo je posredoval. Nagrajenec nima pravice zahtevati drugačne nagrade ali nagrade v večjih količinah od tiste, ki je navedena v teh pravilih. Denarno izplačilo nagrade ni mogoče, nagrada ni prenosljiva na tretjo osebo, prav tako ni možna zamenjava nagrade.

Organizator bo zmagovalca izbral 17. 6. 2024 in bo nagrajenca o nagradi takoj obvestil s povratnim sporočilom preko instagram zasebnega sporočila. Javno bo nagrajenec objavljen najkasneje do 20. 6. 2024.

7. Prevzem nagrade

Nagrajenec prevzame nagrado na način, da: se najkasneje do 19. 6. 2024 oglasi v poslovalnici Optika Morela Citypark Ljubljana, Moskovska ulica 4, 1000 Ljubljana, kjer bo na isti dan izvedeno tudi slikanje in snemanje za objavo. 

V kolikor nagrajenec na dogovorjeni termi ne pride, nagrada zapade.

8. Obdavčitev nagrad

Nagrada v tej nagradni igri je predmet obdavčitve. Dohodnino plača organizator.

9. Upravičenost do nagrade

Organizator si pridržuje pravico, da ne podeli nagrade, če se ugotovi, da nagrajenec ne izpolnjuje pogojev, določenih v teh pravilih ali da je sodeloval v nagradni igri v nasprotju s pravili in pogoji nagradne igre oz. da je bil izbran v nasprotju s temi pravili.

10. Škoda in višja sila

Sodelujoči sodeluje v nagradni igri na lastno odgovornost. Organizator ne prevzema nobene odgovornosti za kakršnekoli nezaželene posledice, ki bi jih sodelujoči in/ali kdorkoli tretji utrpel kot posledico sodelovanja v nagradni igri ali koriščenja oz. uporabe nagrade. Organizator ne odgovarja za morebitno škodo, ki bi jo utrpel sodelujoči zaradi logističnih ovir, tehničnih težav ali drugih napak. Sodelujoči v igri se odpoveduje kakršnimkoli zahtevkom do organizatorja, povezanih s sodelovanjem v igri in koriščenjem nagrade (npr. stroškov prevzema nagrade). Organizator si v izrednem primeru predčasne prekinitve igre iz razlogov, ki niso na njegovi strani, pridržuje pravico, da nagrado podeli med sodelujočimi, ki so v igri sodelovali do trenutka prekinitve le-te. V primeru okoliščin, na katere organizator ne more vplivati (višja sila), lahko organizator aktivnost tudi odpove. O tem mora obvestiti udeležence in tem tudi ne odgovarja za morebitno nastalo škodo.

11. Dokončnost rezultatov nagradne igre

Rezultati nagradne igre so dokončni, pritožba ni mogoča. V kolikor se ugotovi, da nagrajenec ni izpolnjeval pogojev za sodelovanje v igri in/ali da je kršil te pogoje, nagrajenec izgubi pravico do nagrade. V razmerju do takega nagrajenca organizator postane prost vseh obveznosti, v organizatorjevi lastni presoji pa je, da se odloči ali bo nagrado podelil komu drugemu ali ne.

12. Internetna povezava

Internetno povezavo sodelujočemu zaračuna internetni ponudnik po svojem veljavnem ceniku.

13. Delovanje povezav, omrežij in spletnih strani

Organizator ne prevzema nobene odgovornosti za kakršne koli nezaželene posledice, ki bi jih sodelujoči in/ali kdorkoli tretji utrpel v posledici sodelovanja v tej igri ter ne prevzema odgovornosti za nedelovanje ali nepopolno delovanje elektronske pošte in internetne povezave sodelujočega. Kot tudi ne odgovornosti za nedelovanje storitve, ki je posledica izpada omrežja pogodbenih partnerjev, izpada električne energije ali drugih tehničnih motenj, ki bi lahko začasno motile uporabo storitve.

14. Izločitev iz nagradne igre

Organizator ima pravico, da posameznega sodelujočega izloči iz igre, če za to obstajajo utemeljeni razlogi (npr. kršitev navedenih pogojev, povzročitev nezaželenih posledic tretjim osebam, ipd.).

15. Pritožbe in reklamacije

Vse pritožbe in reklamacije rešuje organizator igre. V primeru utemeljenih pritožb se organizator zavezuje, da jih bo odpravil v čim krajšem času in o tem obvestil sodelujočega. Morebitne spore iz naslova izvedbe igre rešuje stvarno pristojno sodišče v Ljubljani. Odločitve organizatorja skladno s pravili o izvajanju nagradne igre so dokončne in zavezujoče za vse udeležence.

16. Objava pravil

Pogoji igre so objavljeni na spletni strani organizatorja www.shopmorela.si.

17. Dopolnitve in spremembe teh pravil

Organizator si pridržuje pravico do dopolnitve in sprememb teh pogojev, če to zahtevajo razlogi tehnične, komercialne narave ali vzroki, ki so na strani javnosti. Spremenjeni pogoji bodo objavljeni na spletni strani www.shopmorela.si, za dodatne informacije pa lahko zainteresirana oseba tudi piše na naslov nagradna.igra@morela.si, s pripisom Dodatne informacije o nagradni igri »Izrazite ljubezenski videz«.

18. Veljavnost pravil

Ta pravila veljajo od dneva sprejetja dalje, to je od dne 10. 6. 2024, in so v času nagradne igre na vpogled udeležencem na spletni strani www.shopmorela.si.

V Ljubljani, dne 4. 6. 2024 O2 MED d.o.o.